KABİR AZABI VAR MIDIR? (2)

KABİR AZABI VAR MIDIR? (2)

SUAL: Kabir azabı gerçekten var mı?

CEVAP: Kabir azabının varlığını bildiren vesikalardan bazıları şöyledir:

1—ÂYETLERDEN Vesikalar.

2—HADİSLERDEN Vesikalar.

3—ULEMÂ-YI RÂSİHÛN’DAN Vesikalar.

1) AYETLERDEN VESİKALAR 

İmam-ı a’zam hazretleri buyurdu ki: Kur’an-ı kerimde (Onlar, sabah-akşam ateşe sokulurlar. Kıyametin kopacağı günde, “Firavun hanedanını azabın en çetinine sokun!” denilecek) buyruldu.(MÜMİN: 46)

Sabah-akşam görecekleri azap, Kıyametten öncedir. Âyetin deva-mında onların şiddetli azaba sokulacağı bildiriliyor. Birincisi kabir azabı, ikincisi ise Cehennem azabıdır. (El-Kavl-ül fasl)  İmam-ı Gazali hazretleri de, (Bu âyet-i kerime kabir azabını gösteriyor) buyurdu. (İhya)

Nuh suresi’nin, (Günahları yüzünden suda boğuldular, ardından da ateşe atıldılar) mealindeki 25. âyet-i kerimesinde geçen “Feüdhılü” kelimesindeki (F) harfi, hiç ara verilmediğini gösterir. Yani (Suda boğulduktan hemen sonra kabirdeki azaba maruz kaldılar) demektir. (El-Kavl-ül fasl)

İmam-ı Şa’ranî hazretleri buyuruyor ki: TAHA Sûresinin 124. âyet-i kerimesindeki “Maişeten danken” kabir azabını bildiriyor. Çünkü hadis-i şerifte buyruldu ki: (Mümin kabrinde yemyeşil bir bahçe içindedir. Ayın ondördü gibi aydınlatılır. “Feinne lehü maişeten danken” âyeti, kâfirlerin kabirde görecekleri azabı bildirir. 99 tinnin,[1] kâfirleri kıyamete kadar kabrinde sokup azap eder.) [Tirmizi]

 TEKÂSÜR Sûresinin 3. âyet’indeki, bu övünmenizin kötü akıbetini “İleride bileceksiniz!” demek, “Ölürken” demektir. 4. âyet’indeki “Yine ileride bileceksiniz” ise “Kabirde” demektir. (Celaleyn, Medarik, M.Tezkire-i Kurtubi)

BAKARA Sûresinin, (Ölü iken sizi diriltti. Tekrar öldürecek ve tekrar diriltecek) mealindeki 28. âyeti’nde bildirilen, ikinci dirilme kabirde olacaktır. İmam-ı Nesefi de bu âyetin kabir azabı ve nimetine işaret ettiğini bildirmiştir. (Tefsir-i Şeyhzade)

İmam-ı Nesefi hazretleri, A’RAF Sûresi’nin, (Orada yaşayıp, orada öleceksiniz, yine oradan dirilip çıkarılacaksınız) mealindeki 25. âyet’indeki “Orada“dan maksat kabir hayatıdır.

Yine İmam-ı Nesefi buyurdu ki: CASİYE suresinin, (Allah sizi diriltir, sonra öldürür) mealindeki 26. âyeti’nde, diriltmenin kabirde olacağını bildiriyor. (Şeyhzade).

TEVBE Sûresi’nin, (Onları iki defa azaba uğratacağız) mealindeki 101. âyeti’ndeki azabın birisi kabir azabıdır. (Beydavi)

İmam Süyûtî hazretleri, “Kabir azabı” ile ilgili Şerhussudur isminde müstakil bir eser yazmıştır. Buhari ve Müslim ve diğer hadis kitaplarındaki kabir azabı ile ilgili hadis-i şerifleri nakletmiştir. Her hadis kitabında kabir azabı bildirilmektedir. Kabir azabını inkâr eden, bütün hadis kitaplarını inkâr etmiş olur.

Hz. Âişe validemiz, (Ya Resulallah, bu ümmet, kabirde azap görecek, benim gibi zayıfların hali ne olacak?) diye sual edince, Resulullah, İBRAHİM Sûresi’nin, (Allah, iman edenlere, dünya ve ahirette de sabit sözlerinde sebat ihsan eder) mealindeki 27. âyeti okudu. (Bezzar). Bu âyette, kabir hayatı-nın hak olduğu, müminlere kavl-i sabit ihsan edildiği bildiriliyor. (Tefsir-i Celaleyn)

2) HADİSLERDEN VESİKALAR

 Peygamber Efendimiz (sav) buyuruyor ki:

 * Kabir azabı haktır. [Buhari]

 * Kabir ya Cennet bahçesi veya Cehennem çukurudur. [Tirmizi]

 * Gizleyebilseydiniz, kabir azabını işitmeniz için Allah’a dua ederdim. [Müslim, İ. Ahmed, Nesai]

* Allah’ım, kabir azabından Sana sığınıyorum. [Müslim, Nesai, Hâkim, Harâiti]

 * Kabir azabından Allah’a sığınınız. [Müslim, İ.Ahmed, İ.E.Şeybe]

 * Kabir azabının çoğu, üzerine idrar sıçratmaktan olacaktır. [İ.Mace, Nesai, Hakim, Dare Kutni]

 * (İdrardan sakının! Çünkü kabirde ilk hesap bundan olacaktır.) [Taberani] 

 * (Allahü teâlâ, bazı kimseleri, insanların ihtiyaçlarını gider-mek için yaratmıştır. İnsanlar, ihtiyaçları için onlara başvururlar. İşte bunlar, kabir azabından emindirler.) [Taberani]

 * (Şehid kabir azabından emindir.) [İbni Mace, Beyheki, imam-ı Ahmed]

 * Peygamber efendimiz, iki kabrin yanına gelince, bir hurma dalı getirilmesini emretti. Hurma dalını ikiye kırıp, yarısını bir kabre, yarısını da diğer kabrin üstüne koyup, (Bu dal yaş kaldığı sürece azapları hafifler. Bunlar gıybet ve idrardan dolayı azap görmektedir) buyurdu. (İbni Mace, Nesai, Hakim, Dare Kutni, Taberani, Beyhaki).

 * Allah’a yemin ederim ki, 99 tinnin Kıyamete kadar, kâfire kabrinde azap eder. [Ebu Ya’la, İbni Hibban, Tirmizi]

* Namaz kılmayanın kabri ateşle dolar. Gece-gündüz onu yakar. Bir tinin, her namaz vaktinde onu sokar. [Kurretül-uyun]

* Dört kişinin, çektikleri şiddetli azaptan dolayı, Cehennemdekiler rahatsız olur. Bunlardan biri, ateşten kapalı bir tabut içinde, biri bağırsaklarını sürür, biri de kan ve irin kusar, öteki ise kendi etini yer:

* Tabuttaki, borçlu olarak ölmüştür, üzerinde kul borcu vardır. [Geriye mal da bırakmadığı için borcu ödenmemiştir.]

*Bağırsakları sürünen, idrardan sakınmamıştır.

*İrin ve kan kusan, müstehcen konuşmuştur.

*Kendi etini yiyen de, gıybet ve koğuculuk etmiştir. [Taberani]

* Peygamber efendimiz bir cenazede, “Ya rabbi bunu kabir azabından koru” diye dua etmiştir. (Müslim, Nesai, Tirmizi)

 * Karada ve denizde ölene de sual sorulur. Bu da ruhun bedene iade edilmesinden sonra olur. [Nuhbet-ül-leâli:116, BİDAYE:91]

 * Şehid kabir azabından emindir. [İbni Mace, Beyheki, imam-ı Ahmed]

 * Ruh ve beden beraber günah işledikleri için, kabir azabı da, her ikisine birden yapılacaktır. (El-Müsned)

 * İmam-ı Süyuti Hz.leri (Şerhü’s-Sudûr), Abdurrahman b. Receb Hanbeli hazretleri (Ehvâl-ül-kubur) kitabında, İmam-ı Şarani hazretleri Tezkire-i Kurtubi Muhtasarı‘nda bildiriyor ki: Eshab-ı kiramdan Abdullah bin Ömer hazretleri, (Yerden boynu zincirli birinin çıktığını, bir adamın bunu dövdüğünü, zincirli adamın yerde kaybolduğunu, böylece toprağa girip çıktığını gördüm) dedi. Resulullah efendimiz, bu zata, (O gördüğün kimse, Ebu Cehil’dir, kıyamete kadar kabrinde böyle azap çeker) buyurdu. (Taberani)

Özetini aldığımız hadis-i şerifin metninde Ebu Cehil’in İbni Ömer hazretlerinden su istediği de yazılıdır. Demek ki, Ebu Cehil’in sadece ruhuna değil, bedenine de azap yapılmaktadır. Cehennemde de, çürüyen vücut yerine yeni bir vücut yaratılacak,[2] Cehennemdekilerin böylece hem ruh, hem de bedenleri azap görecektir. Azabı gören ve çürüyen (sadece) beden değildir. Ruhun tasarrufu altında olan beden azap görecektir.

3) ULEMÂ-İ RÂSİHÛN’DAN

İmam Süyûtî hazretleri, “Kabir azabı” ile ilgili Şerhussudur isminde müstakil bir eser yazmıştır. Buhari ve Müslim ve diğer hadis kitaplarındaki kabir azabı ile ilgili hadis-i şerifleri nakletmiştir. Her hadis kitabında kabir azabı bildirilmektedir. Kabir azabını inkâr eden, bütün hadis kitaplarını inkâr etmiş olur.”  buyurmaktadır.

İmam-ı Süyuti hazretleri buyuruyor ki: Her ölünün ruhu, cesedine, bilmediğimiz bir halde bağlıdır. Ruhların kendi cesetlerine tesir ve tasarruf etmelerine ve kabirde bulunmalarına izin verilmiştir. Ölü kabirde çürüse de, ruhun bedenle olan bağlılığı bozulmaz. (El-mütekaddim)

 Ehl-i sünnetin ve hanefi mezhebinin reisi olan İmam-ı A’zam hazretleri buyurdu ki: (Kabirde ruhun cesede iadesi, kâfirleri ve bazı günahkâr Müslümanları kabrin sıkması ve azap edilmesi haktır.) [Kavl-ül fasl] ((Bu kitabı çok bilinmese de, bu bilgi “ehl-i sünnetin itikad prensipleri”ne uygundur. ))

 İslam âlimleri, kabir hayatının ahiret hayatından olduğunu, kabir azabının da ahiret azaplarından olduğunu bildirmişlerdir. (Mektubat-ı Rabbani)

 İmam-ı Gazali hazretleri, (Kabir azabı ruha ve cesede birlikte olacaktır) buyuruyor. (İhya-i ulümiddin)

Günahları ikisi birlikte işlediği için, yalnız ruha azap yapılması, hikmete ve ilahi adalete uygun değildir. Beden kabirde çürüse de, Allahü teâlânın ilminde vardır. Allahü teâlâ, ölüleri diriltmeye gücü yettiği gibi, bedene de azap yapmaya gücü yeter. Allahü teâlâ her şeye kadirdir, Onun kudretinden şüphe eden(ler) kâfir(ler)dir. (M. Nasihat)

Karada ve denizde ölene de sual sorulur. Bu da ruhun bedene iade edilmesinden sonra olur. [Nuhbet-ül-leâli:116, BİDAYE:.91]

 

—————–

 

1-Tinnin isimli yılan, dünya yılanı değildir. Kâfire ve günahkâra azap etmesi için Allah’ın yarattığı bir mahlûktur.

2-Yani beden sürekli yenilenecek demektir.

 

KABİR AZABI VAR MIDIR? (1)

 

 

 

     

Minval News

Haberin Doğru Yolu!