HANGİ SIRLI KELİME KAÇ KERE SÖYLENİRSE…

GÜNLÜK HAYATTA HANGİ İSİM, KAÇ KERE, NE İÇİN ZİKREDİLMELİ?

“En güzel isimler” demek olan işbu “ESMA-İ HÜSNA” tabiri, lisan-ı şer’îde bilhassa Allah Teâla’nın isimlerine ıtlak olunur. Bunların bazısı Zat ismi, bazısı Sıfat ismidir. (Allah ism-i celali, hepsini cami’ olan Zat ismi) diğerleri Sıfat ismidir. RAHMAN ismi, –İsm-i Sıfat olmakla beraber– Allah’tan başkasına ıtlakı caiz olmayan HAS İsmidir.

Bütün âlemlerin Rabbi ve Müdebbiri ve Hâlıkı olan Zât-ı Zülcelâl’in, ahkâmları ayrı ayrı pek çok namları ve ünvanları ve ESMÂ-İ HÜSNÂ’sı vardır…

İ b n–i  K e s i r tefsirinde demiştir ki: ESMA-İ HÜSNÂ’nın doksandokuz’a münhasır olmadığına İmam Ahmed İbn-i Hanbel Hazretlerinin Müsned‘inde senediyle Abbullah İbn-i Mes’ud (R.A.) Hazretlerinden rivayet ettiği hadis de delalet eder..

Bu hadislerdeki bu dualardan anlaşılıyor ki: Allah Teâla’- nın ESMA-İ HÜSNÂ’sından Kitab’da indirmediği, kimseye bildirmediği, ilm-i gayb’da yalnız kendisinin bildiği isimleri de vardır. Şu halde evvelki hadiste “Allah Teala’nın doksan dokuz yani bir müstesna olmak üzere yüz ismi vardır, onları İHSA eden Cennet’e girer” buyrulması, (Allah’ın ma’lum olabilen Esma-i Hüsnâ’sından doksandokuzunu İHSA eden yani belleyip sayan yahud Allah ile muamelesinde onların hududunu muhafaza edip güzelce rivâyet eyleyen kimse Cennet’e girer) manasına olmak gerektir.» (Elmalı Tefsiri: 4877/488l). İSRÂ Sûresi, Âyet 110’da da ESMA-İ HÜSNA ile dua edilmesine telmih eder. Yani De ki: “İster Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O’na hastır. …” İSRÂ: 17/110.

Temsilde hatâ olmasın, görüyoruz ki:  N a s ı l k i  bir padişahın daire-i hükûmeti itibariyle ayrı ayrı pek çok ünvanları, isimleri bulunur. Meselâ: Daire-i adliye onu HÂKİM-İ ÂDİL nâmıyla yâd eder. Dâire-i askeriye onu KUMANDAN-I A’ZAM nâmıyla bilir. Daire-i meşihat onu HALİFE ismiyle zikr eder. Daire-i mülkiye onu SULTAN nâmıyla tanır. Muti’ ahali ona MERHAMETKÂR PADİŞAH derler. Âsi insanlar ona KAHHAR HÂKİM derler. Daha bunlara kıyas et.

İşte Bâzı vakit oluyor ki, bütün ahali onun elinde olan o padişah-ı âlî; âciz, zelil bir âsiyi bir emir ile idam etmiyor. Belki Hâkim-i Âdil ismiyle onu mahkemeye gönderir.

Hem muktedir, hem sadık bir memurunu taltife liyâkatını biliyor. Fakat hususî ilmiyle, hususî telefonuyla onu taltif etmiyor. Belki haşmet-i saltanat ve tedbir-i hükûmet ünvanıyla mükâfata istihkakını teşhir etmek için bir meydan-ı müsabaka açar; vezirine emreder, ahaliyi temaşaya dâvet eder. Bir istikbâl-i siyâsî yaptırır. Muhteşem bir imtihan-ı ulvî neticesinde bir mecma-ı âlîde onu taltif eder. Liyakatını ilân eder.  Daha başka cihetleri bunlara kıyas et.

Hakikat İlmini, Hakikî Hikmeti İstersen; Cenab-ı Hakk’ın Marifetini Kazan. Çünki Bütün Hakaik-i Mevcudat, İsm-i Hakk’ın Şuaatı Ve ESMASININ Tezahüratı Ve SIFÂTININ Tecelliyatıdırlar.

Maddî Ve Manevî, Cevherî, Arazî Herbir Şeyin, Herbir İnsanın Hakikatı, Birer İSMİN Nuruna Dayanır Ve Hakikatına İstinad Eder.  Yoksa Hakikatsız, Ehemmiyetsiz Bir Surettir.

1)- Allah:         (66)   Her türlü istek, tüm duaların kabul olması.

2)- Er-Rahmân:     (298)  Dünyada ve ahirette Allah’ın sevgisini kazanmak.

3)- Er-Rahîm:        (258)   Maddî ve manevî rızka nail olmak.

4)- El-Melik:           (90)  Maddî ve manevî güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp, dinlete bilmek, emir sahibi olmak.

5)- El-Kuddûs:     (170) Maddî-manevî her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhî hastalıklardan iyileşmek.

6)- Es-Selâm:       (131)   Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak.

7)- El-Mü’min:      (137)  Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek.

8)- El-Muheymin:  (145) İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek.

9)- El-Aziz:             (94)   Düşmanlara galip gelmek.

10)- El-Cebbâr:       (206)  İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak.

11)- El-Mütekebbir: (662)  İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek.

12)- El-Hâlık:        (731)   İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak.

13)- El-Bâri:          (214)   İşte başarılı olmak, maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulmak.

14)- El-Musavvir:  (336)  Maksada ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak

15)- El-Gaffâr:        (1281)  Bağışlanmak ve günahlardan korunmak.

16)- El-Kahhâr:      (306)  Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak.

17)- El-Vehhâb:     (14)   Sıkıntısız ve maddî açıdan rahat bir hayat sürmek.

18)- Er-Rezzâk:      (308)   Bol rızıklı bir ömür geçirmek.

19)- El-Fettâh:       (489)  Maddî ve manevî hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak.

20)- El-Alim:         (150)   İlim zenginliği için.

21)- El-Kâbid:       (903)   Zalimin zulmünden kurtulmak.

22)- El-Bâsit:       (72)   Rızkının genişlemesi ve bereketin artması.

23)- El-Hafid:       (1.481)  Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak.

24)- Er-Rafi’:        (351)  İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak.

25)- El-Muiz:        (117)  Fakir ve zelillikten kurtulmak.

26)- El-Muzil:       (770)   Düşmanları zelil etmek.

27)- Es-Semi’:      (180)  Duaların kabul olması.

27)- El-Basir:        (302-112) Acziyetin kalkması, basiretli olmak.

29)- El-Hakem:     (68) Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek

30)- El-Adl:          (104)  Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak.

31)- El-Latîf:        (129)  Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması.

32)- El-Habîr:       (812)  Hafıza ve idrakin genişlemesi.

33)- El-Halîm:       (88)  Ahlâk güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi.

34)- El-Azîm:       (1.020)  Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak.

35)- El-Gafûr:      (1.286)  Günahların affı ve kötü ahlâktan korunmak.

36)- Eş-Şekûr:    (526)  Talihin açıklığı, kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, bol rızık için.

37)- El-Aliyy:     (110)  Zilletten kurtulmak, ilim, derecelerin artması.

38)- El-Kebîr:     (232)  Maddî ve manevî büyüklük, hürmet sahibi olmak.

39)- El-Hafîz:     (998) Nefsinin ve malının korunması.

40)- El-Mukît:    (550) Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık.

41)- El-Hasîb:    (80)  Herkese karşı açık alınlı olmak.

42)- El-Celîl:      (73-5.329) Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek.

43)- El-Kerîm:    (270)  Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak.

44)- Er-Rakîb:    (312) Her işte Allah’ın koruması altında olmak, bunu hissetmek, hafıza-sının kuvvetlenmesi.

45)- El-Mücîb:   (55–3.025)  Duaların kabul olunması.

46)- El-Vâsi’:     (137)  Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için.

47)- El-Hakîm:  (78-6.084)  İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli  iş yapmak.

48)- El-Vedûd:   (20-400) İnsanların sevgisini kazanmak.

49)- El-Mecîd:    (57-3.249) İzzet ve şerefin artması.

50)- El-Bâis:       (573) Kuvvetli irade ve alacaklarını almak.

51)- Eş-Şehîd:    (319) Şehid olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek.

52)- El-Hak:      (108) Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi.

53)- El-Vekîl:       (66)  Allah’tan her türlü yardım görmek.

54)- El-Kavî:      (116)  Kansızlık ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek.

55)- El-Metîn:     (500) Maddî ve manevî dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak.

56)- El-Veliyy:    (46-2.116) Her işte Allah’ın yardımını istemek.

57)- El-Hamîd:   (62-3.844)  Kazancın genişlemesi, Allah’ı çokça hamd etmek için yardım istemek.

58)- El-Muhsî:    (148) Zekânın kuvvetli olması.

59)- El-Mübdi:    (57)  Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi.

60)- El-Muîd:      (124) Elden kaçanı geri kazanmak, Allah’ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması

61)- El-Muhyî:    (68)  İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak.

62)- El-Mumît:    (490) Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak.

63)- El-Hay:         (18-324)  Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak.

64)- El-Kayyûm:  (156) Bütün işlerde yardımı Allah’tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması.

65)- El-Vâcid:       (14-196)  Aradığını ve kaybettiğini bulmak.

66)- El-Mâcid:       (48)  Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak.

67)- El-Vâhid/el-Ehad: (19-3.669) Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması.

68)- Es-Samed:      (134)  Hiç kimseye muhtaç olmamak.

69)- El-Kâdir:          (305)  İstediğini yapmaya güç yetirmek.

70)- El-Muktedir:    (744)  Her işte başarılı olmak.

71)- El-Mukaddim:  (184)  Daima yükselmek.

72)- El-Muahhir:      (847)  Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması.

73)- El-Evvel:           ( 37 )  Her hayır işinde birinci olmak.

74)- El-Âhir:           (801)  Ömrün uzun olması.

75)- Ez Zâhir:        (1.106)  Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması.

76)- El-Müteâlî:     (551)  İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek.

77)- El-Bâtın:         (62)  Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması.

78)- El-Vâlî:           (47)   Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi.

79)- El-Berr:          (202)  Her halukarda iyilik bulmak.

80)- Et-Tevvâb:     (409) Tövbelerin kabul olması.

81)- El-Müntekım: (630)  Zulüm ve fenalıklardan korunmak.

82)- El-Afuvv:       (156)  Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek.

83)- Er-Raûf:         (287)  Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek.

84)- Mâlikü’l-Mülk:  (212)  Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddî ve manevî derecelerin artması.

85)- Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm:  (1.100)  İşlerin kolay ve âsân olması, insanların kendini sevmesi.

86)- El-Muksit:   (209) Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak.

87)- El-Câmi:      (114)  Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması.

88)- El-Ganî:       (1.060)  Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek.

89)- El-Muğnî:     (1.100)  Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik.

90)- El-Mâni’:      (161)  Kaza ve belalardan emin olmak.

91)- Ed-Dârr:      (1.001)  Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah’a havale etmek.

92)- En-Nâfi’:       (201) Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak.

93)- En-Nûr:       (256)  Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak.

94)- El-Hâdî:       (20-400)  Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması.

95)- El-Bedî’:      (86) Allah’ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için.

96)- El-Bâkî :       (113)  Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak.

97)- El-Vâris:       (707)  Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak.

98)- Er-Reşîd:      (514) Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak.

99)- Es-Sabûr:     (298) Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak.

 

Minval News

Haberin Doğru Yolu!